Elektroninės parduotuvės taisyklės

BALTOJI VARNELĖ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Sąvokos

1.1. Pardavėjas – BALTOJI VARNELĖ elektroninė parduotuvė https://www.baltojivarnele.lt/ledaiinamus, (toliau – BALTOJI VARNELĖ elektroninė parduotuvė), kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti. BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia AB „Klaipėdos pienas“, Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda.

1.2. Pirkėjas – tai fizinis asmuo, kuris BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje užsako prekes ar naudojasi kitomis jos paslaugomis. Naudotis BALTOJI VARNELĖ elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.3. Pristatymas – tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu.

1.4. Pristatymo zona – bet kuris adresas, esantis Lietuvos Respublikos Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestų teritorijoje, Kauno rajono teritorijoje Domeikavoje, Garliavoje, Akademijoje, Ringauduose, Vijūkuose, Romainiuose, Užliedžiuose, Giraitėje, Lapėse, Ramučiuose.

1.5. Kurjeris – tai Pardavėjo pasirinktas prekių pristatymo paslaugą atliekantis subjektas.

Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar dėl kitų priežasčių. Pirkėjui apsiperkant BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo joje metu.

2.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

2.4. Pirkėjas sudaro pirkimo – pardavimo sutartį su Pardavėju BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje prekių pirkimo momentu. Pirkėjas elektroniniu paštu gaus pranešimą apie patvirtintą pirkimo užsakymą, tai laikoma ir sutarties sudarymo patvirtinimu.

Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi.

3.3. Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas sutinka, jog Pardavėjas rinktų, kauptų, sistemintų, naudotų bei tvarkytų šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia pateikdamas užsakymą ir lankydamasis BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje.

3.4. BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje pateiktų asmens duomenų valdytojas yra AB „Klaipėdos pienas“, Šilutės pl. 33, LT-91107, Klaipėda.

3.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, taip pat kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.6. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Pirkėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus atsisakius sutarties, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės taisyklių.

3.7. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi 3 metus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas jų saugojimo terminas, jie bus sunaikinti.

3.8. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

3.9. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo apsaugos politikoje >> Privatumo politika.

Kainos, mokėjimai ir pristatymo mokestis

4.1. Prekių kainos BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su pridėtinės vertės bei kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

4.2. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu – NEMOKAMAS.

4.3. Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės mokėjimo metodų meniu. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.

Prekių pristatymas

5.1. Kurjeris prekes Pirkėjui pristatys į namus, biurą ar bet kokiu kitu, Pirkėjo pasirinktu, adresu. Prekės bus pristatytos užsakyme nurodytu adresu tik po apmokėjimo už prekes, t.y. pinigams už prekes patekus į  Pardavėjo sąskaitą.

5.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio asmens telefono numerį.

5.4. Prekės pristatomas darbo dienomis, darbo valandomis 8-17 val. Apie planuojamą pristatymo laiką Kurjeris informuoja Pirkėją užsakyme nurodytu telefono numeriu.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas praranda bet kokias teises reikšti Pardavėjui pretenzijas dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristatantysis asmuo turi teisę pareikalauti prekes priimančiojo asmens parodyti asmens dokumentą.

5.6. Prekes Vilniaus, Kauno, Panevėžio miestuose ir Kauno rajone kurjeris Pirkėjui pristatys per 1-3 darbo dienas po pinigų patekimo į Pardavėjo bankinę sąskaitą. Karantino laikotarpiu galimas vėlavimas.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui prekes pristatyti laikantis šiose Taisyklėse nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių arba nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.9. Jei priimdami prekes pastebite pakuotės pažeidimą, nedelsiant turite pranešti apie tai prekes pristačiusiam Kurjeriui ir užpildyti pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos tvarkingai.

5.10. Tuo atveju, kai Pirkėjas,  atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ne dėl šiose Taisyklėse 9.1. punkte numatytų priežasčių, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, kurios gali būti Pardavėjo vienašališkai išskaitomos iš Pirkėjo iš anksto sumokėtų lėšų. Pirkėjo teisės atsisakyti prekių pirkimo, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, kurios gali būti Pardavėjo vienašališkai išskaitomos iš Pirkėjo iš anksto sumokėtų lėšų. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų.

5.11. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t.y. minimalią sumą, kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti.

5.12. Minimali pirkinių krepšelio suma BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje – 25 Eur su PVM (dvidešimt eurų 0 ct su PVM). Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

6.1. Kiekvienos BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės ir galiojimo terminai nurodomos prie kiekvienos prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų techninių priemonių ypatybių.

6.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių naudojimo garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose, jei tokioms prekėms taikomi tinkamumo naudoti terminai.

6.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Užsakymo atšaukimas

7.1. Esant rimtoms aplinkybėms, Pardavėjas gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjęs Pirkėjo. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, Pardavėjas grąžins per 10 darbo dienų.

7.2. BALTOJI VARNELĖ elektroninė parduotuvė pasilieka teisę apriboti prekių pirkimus, kuriuose esama didmeninės prekybos požymių.

Teisė atsisakyti ir teisė nepriimti prekių

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prekės pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista, ar pasibaigęs jos tinkamumo naudoti terminas.

8.2. Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

8.2.1. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.2.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

8.3. Prekių grąžinimo atvejai:

8.3.1. Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūros rėžimą;

8.3.2. Pažeista prekės pakuotė;

8.3.3. Prekės neatitinka užsakymo – pristatyta ne ta užsakyta prekė;

8.3.4. Neatitinka užsakytas prekės kiekis.

8.4. Prekių grąžinimo atveju, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo, el. paštu: info@klpienas.lt. Pirkėjas, pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių ar neatitikimų, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios prekės nuotrauką, galiojimo terminą, užsakymo numerį.

8.5. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo pretenzijos spręsti Pirkėjo naudai.

Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas užsakymo formoje nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius, tame tarpe reikalavimo į nuostolių atlyginimą.

9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, kitais BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje numatytais prekybos reikalavimais  nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo centras

10.1. Visą informaciją apie apsipirkimą BALTOJI VARNELĖ elektroninėje parduotuvėje, kurios nerandate šiose Taisyklėse, galite gauti kreipdamiesi į BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės Klientų aptarnavimo centrą darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu +370 46 397820 arba el. paštu info@klpienas.lt

Baigiamosios nuostatos ir ginčų sprendimo tvarka

Tuo atveju, jei Pardavėjas pažeistų šias BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės taisykles, Pardavėjas bus atsakingas tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Pirkėjo patirtus nuostolius tiek, kiek tuos nuostolius pagrįstai galėjo numatyti abi šalys.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės taisykles. Apie šių BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės taisyklių pakeitimus Pardavėjas nedelsdamas praneša Pirkėjui, paskelbiant informaciją apie pakeitimus Pardavėjas BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės portale.

Pardavėjas BALTOJI VARNELĖ elektroninė parduotuvė pasilieka teisę apriboti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjas BALTOJI VARNELĖ elektroninė parduotuvė paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją be atskiro įspėjimo, atveju jei Pirkėjas naudojasi Pardavėjas pažeisdamas šias BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės taisykles.

BALTOJI VARNELĖ elektroninės parduotuvės taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjančią Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kurios adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 52 626751, interneto svetainė vvtat.lt, arba jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/

 

„Pirkite ledus ir laimėkite KAR KAR gertuves“ žaidimo taisyklės

 

 1. Žaidimo organizatorius – AB „Klaipėdos pienas“ juridinio asmens kodas 240026930, buveinės adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva (toliau – Žaidimo organizatorius).
 2. Žaidimo vieta – AB „Klaipėdos pienas“ valdoma elektroninė prekyba adresu noriuledu.lt.
 3. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. rugsėjo mėn. 1 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2023 m. spalio mėn. 2 d. (paskutinė Žaidimo diena).
 4. Žaidime dalyvauja visi AB „Klaipėdos pienas“ produktai, parduodami noriuledu.lt elektroninėje prekyboje.
 5. Žaidimo principas:

5.1. AB „Klaipėdos pienas“ klientas norėdamas dalyvauti žaidime elektroninėje parduotuvėje lt turi įsigyti, bet kurio skonio DIONE, Baltoji Varnelė arba KAR KAR ledų už ne mažiau nei 30€.

5.2. Kiekvienas AB „Klaipėdos pienas“ klientas, perkantis produktus žaidimo laikotarpiu elektroninėje parduotuvėje lt, už ne mažiau nei 30€, yra automatiškai registruojamas žaidime.

5.3. Žaidime registruojami tik pilnai įvykdyti užsakymai.

6. Prizinis fondas:

6.1. Prizinį fondą sudaro 10 (dešimt) vienetų KAR KAR gertuvių, kurios kiekvienos vertė yra 17 eurų ir 5 centai (septyniolika eurų ir penki centai)

6.2. Prizinio fondo bendra vertė yra 170 eurų ir 50 centų (šimtas septyniasdešimt eurų ir penkiasdešimt centų).

6.3. Prizų laimėtojai bus ištraukti 2023.10.12 d. Traukime dalyvauja visi žaidimo taisykles atitikę užsakymai.

7. AB „Klaipėdos pienas“ atsitiktine tvarka išrinks dalyvius, kurie laimės Prizus iš Prizinio fondo. Su laimėtojais susisiekiama asmeniškai, kontaktais nurodytais jų noriuledu.lt užsakyme.

8. Jei su Žaidimo laimėtoju neįmanoma susisiekti (jis neatsiliepia telefonu ir (arba) neatsako į el. laiškus) praėjus 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo el. paštu dienos laimėtojas netenka teisės į prizą.

9. Asmens duomenų tvarkymo tvarka:

9.1. Asmens duomenys, kuriuos dalyvis teikia kampanijos metu, yra saugomi ir tvarkomi AB „Klaipėdos pienas“ organizuojamo žaidimo tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

9.2. Žaidimo dalyvis sutinka, kad AB „Klaipėdos pienas“ tvarkytų pateiktus duomenis šiais tikslais:

   • apibendrinti žaidimo rezultatus;
   • išaiškinti žaidimo laimėtojus ir juos informuoti;
   • perduoti informaciją AB „Klaipėdos pienas“ partneriams prizo pristatymo tikslais

10. Asmens duomenų valdytojas yra AB „Klaipėdos pienas“, įmonės kodas 240026930, buveinės adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva.

 1. Žaidimo dalyviai turi teisę gauti papildomą informaciją apie AB „Klaipėdos pienas” tvarkomus asmens duomenis. Norėdami gauti informacijos, rašykite adresu: info@klpienas.lt
 2. Surinkti duomenys yra tvarkomi pagal Europos asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas ir AB „Klaipėdos pienas“ privatumo politiką: https://baltojivarnele.lt/privatumo-politika/
 3. Su laimėtojais susisieks AB „Klaipėdos pienas“ atstovas ltužsakyme nurodytu el. pašto adresu arba telefonu ir susitars dėl prizo pristatymo laimėtojams.
 4. Prizai bus pristatomi naudojantis siuntų terminalų arba kurjerių paslaugomis. Prizo pristatymo naudojantis kurjerių paslaugomis metu, laimėtojas įsipareigoja pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 5. Laimėtojas atsakingas už teisingos asmeninės informacijos pateikimą, kad prizas būtų įteiktas. Žaidimo organizatorius neatsako už prizo nepristatymą dėl neteisingos informacijos pateikimo.
 6. Žaidimo organizatorius neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią prizo naudojimo metu.
 7. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
 8. Žaidimo dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su Prizo atsiėmimu ir naudojimu.
 9. Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, bus sumokėti Žaidimo organizatoriaus.
 10. Žaidimo organizatorius neatsako, jeigu Žaidimo dalyviai nesilaiko šių taisyklių.
 11. Žaidimo organizatorius neatsako, jeigu Žaidimo dalyvis pašalinamas iš Žaidimo ir prizas neperduodamas dėl Žaidimo taisyklių nesilaikymo, jeigu Žaidimo dalyvio pateikti duomenys yra klaidingi arba netikslūs, arba jeigu su dalyviu nepavyksta susisiekti dėl Žaidimo organizatoriams nepriklausančių priežasčių.
 12. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybei, Žaidimo organizatorius turi teisę Žaidimą nutraukti vienašališkai. Tokiu atveju Žaidimo organizatorius privalo informuoti Lietuvos vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir žiniasklaidoje paskelbti informaciją apie Žaidimo sustabdymą.
 13. Visos su Žaidimo organizavimu ir (arba) vykdymu susijusios pretenzijos ir skundai turi būti pateikti raštu Žaidimo organizatoriui AB „Klaipėdos pienas“, Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva arba el.paštu info@klpienas.lt, pridedant pagrįstą skundą ir skundo dokumentų priedus arba jų kopijas.
  • Žaidimo organizatorius į pateiktą skundą atsako raštu per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Jeigu Žaidimo organizatorius mano, kad skundas yra pagrįstas, jis skundo pareiškėją informuoja apie skundo patenkinimo eigą ir datą. Jei skundo pateikėjas yra nepatenkintas gautu atsakymu, jis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka ginti savo teises ir interesus.
  • Skundo pateikimo data yra laikoma jo išsiuntimo data.
  • Skunde būtina nurodyti Žaidimo dalyvio vardą ir pavardę.
 14. Šiose taisyklėse yra nurodytos Žaidimo organizatoriaus, jo atstovų ir dalyvių teisės bei pareigos.
 15. Laimėtojai:#12111; #12115; #12124; #12095; #12097; #12102; #12110; #12114; #12132; #12129

ŽAIDIMO „PIRK 3 KAR KAR LEDUS, GAUK KORTELĘ, LAIMĖK GERTUVĘ AR LEDUS!“ TAISYKLĖS

1.1. Žaidimo organizatorius yra akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 240026930, buveinės adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva (toliau – Organizatorius).

1.2. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „PIRK 3 KAR KAR LEDUS, GAUK KORTELĘ, LAIMĖK GERTUVĘ AR LEDUS!“ taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Žaidime dalyvaujantys asmenys. Informacija apie Žaidimą ir šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje https://baltojivarnele.lt/e-parduotuves-taisykles/

ŽAIDIMO VIETA:

2.1. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios UAB „Čia Market“  parduotuvės, kuriose prekiaujama Taisyklėse nurodytais Žaidimo produktais.

ŽAIDIMO TRUKMĖ:

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 8 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2023 m. spalio 20 d. (paskutinė Žaidimo diena).

ŽAIDIMO DALYVIAI:

4.1. Žaidime gali dalyvauti ir registruotis visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti žaidime tik esant tėvų ar globėjų rašytiniam sutikimui.

4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, tiesiogiai su organizatoriumi susiję asmenys ir jų šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys.

PRIZINIO FONDO VERTĖ

5.1. Žaidimo prizinį fondą sudaro prizai, kurių vertė viso – 3580 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų).

5.2. Prizai ir jų kiekis bei vertė:

Eil. Nr. Prizai Lietuva
Kiekis, vnt. Kaina vnt./ Eur Viso, Eur
1. Pagrindinis prizas
1.1 Gertuvė 200 17,00 3400,00
2. Kiti prizai
2.1 KAR KAR ledai vafliniame puodelyje 200 0,99 198,00

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šiose Taisyklėse numatytas sąlygas ir Žaidimo metu:

6.1.1 įsigyti 3 arba daugiau iš žemiau išvardintų „KAR KAR“ ledų produktų (toliau – Žaidimo produktai):

Eil. Nr. Produkto pavadinimas* Talpa, ml
1. KAR KAR CRAZY VARNELĖ mangų-obuolių 80 ml
2. KAR KAR Kivių pl. 130 ml
3. KAR KAR Mr.Bunny vaniliniai ledai 80 ml
4. KAR KAR SKRAIDANTIS PARŠELIS Vaniliniai-gumos ledai 90 ml
5. KAR KAR Šokoladinis pl. 130 ml
6. KAR KAR Vaniliniai su kakav.gl. 120 ml
7. KAR KAR Vanilinis pl. 130 ml
8. KAR KAR Žemės riešutų ledai 70 ml
9. KAR KAR Žem.rieš.pl.su karam.ragelis 150 ml
10. KAR KAR Karam.spragėsių sk. ledai ragelis 150 ml
11. KAR KAR Karam.spragėsių sk.ledai 950 ml
12. KAR KAR van. pl. su karam. ir saus. 950 ml
13. KAR KAR Vaniliniai gumos ledai su zef. 950 ml
14. BALTOJI VARNELĖ Karam.spragėsių sk.ledai 950 ml
15. BALTOJI VARNELĖ van. pl. su karam. ir saus. 950 ml
16. BALTOJI VARNELĖ Žem.rieš.pl.su karam.ir sūd.rieš. 950 ml
17. BALTOJI VARNELĖ Karam.spragėsių sk.ledai ragelis 150 ml
18. BALTOJI VARNELĖ kivių-geltonųjų slyvų pl. 120 ml
19. BALTOJI VARNELĖ šokoladinis pl.su šok.įd. 120 ml
20. BALTOJI VARNELĖ Van. pl. su citrinų sk. gl. ragelis 150 ml
21. BALTOJI VARNELĖ van. pl. su karam. ir saus. 120 ml
22. BALTOJI VARNELĖ vanilinis pl. 950 ml
23. SKRAIDANTIS PARŠELIS Vaniliniai – gumos ledai 90 ml
24. SKRAIDANTIS PARŠELIS vaniliniai gumos ledai su zef. 950 ml

 

*Mažmeninėje prekyboje parduodamų ir kampanijoje dalyvaujančių produktų kiekis nėra ribotas. Atsižvelgiama į pagrįstą paklausą.

6.1.2. Perkant 3 arba daugiau KAR KAR ledus UAB „Čia Market“ parduotuvėse, kasoje išduodama momentinė nutrinama žaidimo kortelė.

6.2. Vienas Žaidimo dalyvis gali Žaidime dalyvauti daugiau nei vieną kartą. Tas pats Pirkimo dokumentas (čekis) arba sąskaita-faktūra gali žaidime dalyvauti tik vieną kartą.

6.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:

Pateikė vieną unikalų pirkimo dokumentą (čekį) kelis kartus;

6.4. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:

Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, kylančių dėl dalyvio kaltės;

Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

6.5. Asmuo sutinka, kad gavus laimingą žaidimo nutrinamą kortelę, atsiimant prizą turės būti pateiktas pirkimo kvitas (čekis), kaip žaidimo taisyklių įvykdymo įrodymas. Nutrinama žaidimo kortelė gaunama perkant 3 arba daugiau Žaidimo produktų UAB „Čia Market“ parduotuvėse.

6.6. Asmuo sutinka, kad gavus laimingą žaidimo kortelę, ji yra iškeičiama į prizą ir atiduodama parduotuvės darbuotojui kartu su pirkimo kvitu (čekiu). Asmuo laimėjęs prizą, turi jį atiduoti UAB „Čia Market“ darbuotojai prizo atsiėmimo metu.

ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

7.1. Laimėtojai bus renkami atsitiktiniu būdu, nutrinamų kortelių pagalba. Asmuo, įvykdęs žaidimo taisykles gauna žaidimo kortelę ir ją nutrynęs sužino ar laimėjo vieną iš žaidimo prizų.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Žaidimo prizų perdavimas:

9.1.1. 200 vnt. “KAR KAR” gertuvių, 200 vnt. “KAR KAR” ledų vafliniame puodelyje, 130 ml. (pasirinktinai vanilinis, šokoladinis arba kivinis) laimėtojai atsiims UAB „Čia Market“ parduotuvėse.

9.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

9.3. Prizai į kitus prizus ar piniginį ekvivalentą nekeičiami.

 

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2023 m. spalio 20 d. paštu adresu Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, bei el. paštu: marketingas@klpienas.lt.

10.2. Visi raštu pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir Žaidimo dalyviams atsakymai lietuvių kalba el. paštu pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Žaidimo Organizatorius neatsako už techninius trikdžius galimus išduodant žaidimo nutrinamą kortelę. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

11.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

11.3. Žaidimo Organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.baltojivarnele.lt ir fizinėse UAB „Čia Market“ parduotuvėse.

11.4. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas  www.baltojivarnele.lt. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

11.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu marketingas@klpienas.lt.

 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!

 

ŽAIDIMO „PIRK 3 KAR KAR LEDUS, GAUK KORTELĘ, LAIMĖK GERTUVĘ AR LEDUS!“ TAISYKLĖS

1.1. Žaidimo organizatorius yra akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 240026930, buveinės adresas Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, Lietuva (toliau – Organizatorius).

1.2. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „PIRK 3 KAR KAR LEDUS, GAUK KORTELĘ, LAIMĖK GERTUVĘ AR LEDUS!“ taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Žaidime dalyvaujantys asmenys. Informacija apie Žaidimą ir šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje https://baltojivarnele.lt/e-parduotuves-taisykles/

ŽAIDIMO VIETA:

2.1. Baltosios Varnelės krautuvėlė, kurioje prekiaujama Taisyklėse nurodytais Žaidimo produktais.

ŽAIDIMO TRUKMĖ:

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 8 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2023 m. spalio 20 d. (paskutinė Žaidimo diena).

ŽAIDIMO DALYVIAI:

4.1. Žaidime gali dalyvauti ir registruotis visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti žaidime tik esant tėvų ar globėjų rašytiniam sutikimui.

4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, tiesiogiai su organizatoriumi susiję asmenys ir jų šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys.

PRIZINIO FONDO VERTĖ

5.1. Žaidimo prizinį fondą sudaro prizai, kurių vertė viso – 179,90 Eur (šimtas septyniasdešimt devyni eurai ir devyniasdešimt centų).

5.2. Prizai ir jų kiekis bei vertė:

Eil. Nr. Prizai Lietuva
Kiekis, vnt. Kaina vnt./ Eur Viso, Eur
1. Pagrindinis prizas
1.1 Gertuvė 10 17,00 170,00
2. Kiti prizai
2.1 KAR KAR ledai vafliniame puodelyje 10 0,99 9,9

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šiose Taisyklėse numatytas sąlygas ir Žaidimo metu:

6.1.1 įsigyti 3 arba daugiau iš žemiau išvardintų „KAR KAR“ ledų produktų (toliau – Žaidimo produktai):

Eil. Nr. Produkto pavadinimas* Talpa, ml
1. KAR KAR CRAZY VARNELĖ mangų-obuolių 80 ml
2. KAR KAR Kivių pl. 130 ml
3. KAR KAR Mr.Bunny vaniliniai ledai 80 ml
4. KAR KAR SKRAIDANTIS PARŠELIS Vaniliniai-gumos ledai 90 ml
5. KAR KAR Šokoladinis pl. 130 ml
6. KAR KAR Vaniliniai su kakav.gl. 120 ml
7. KAR KAR Vanilinis pl. 130 ml
8. KAR KAR Žemės riešutų ledai 70 ml
9. KAR KAR Žem.rieš.pl.su karam.ragelis 150 ml
10. KAR KAR Karam.spragėsių sk. ledai ragelis 150 ml
11. KAR KAR Karam.spragėsių sk.ledai 950 ml
12. KAR KAR van. pl. su karam. ir saus. 950 ml
13. KAR KAR Vaniliniai gumos ledai su zef. 950 ml
14. BALTOJI VARNELĖ Karam.spragėsių sk.ledai 950 ml
15. BALTOJI VARNELĖ van. pl. su karam. ir saus. 950 ml
16. BALTOJI VARNELĖ Žem.rieš.pl.su karam.ir sūd.rieš. 950 ml
17. BALTOJI VARNELĖ Karam.spragėsių sk.ledai ragelis 150 ml
18. BALTOJI VARNELĖ kivių-geltonųjų slyvų pl. 120 ml
19. BALTOJI VARNELĖ šokoladinis pl.su šok.įd. 120 ml
20. BALTOJI VARNELĖ Van. pl. su citrinų sk. gl. ragelis 150 ml
21. BALTOJI VARNELĖ van. pl. su karam. ir saus. 120 ml
22. BALTOJI VARNELĖ vanilinis pl. 950 ml
23. SKRAIDANTIS PARŠELIS Vaniliniai – gumos ledai 90 ml
24. SKRAIDANTIS PARŠELIS vaniliniai gumos ledai su zef. 950 ml

 

*Mažmeninėje prekyboje parduodamų ir kampanijoje dalyvaujančių produktų kiekis nėra ribotas. Atsižvelgiama į pagrįstą paklausą.

6.1.2. Perkant 3 arba daugiau KAR KAR ledus Baltosios Varnelės krautuvėlėje, kasoje išduodama momentinė nutrinama žaidimo kortelė.

6.2. Vienas Žaidimo dalyvis gali Žaidime dalyvauti daugiau nei vieną kartą. Tas pats Pirkimo dokumentas (čekis) arba sąskaita-faktūra gali žaidime dalyvauti tik vieną kartą.

6.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:

Pateikė vieną unikalų pirkimo dokumentą (čekį) kelis kartus;

6.4. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:

Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, kylančių dėl dalyvio kaltės;

Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

6.5. Asmuo sutinka, kad gavus laimingą žaidimo nutrinamą kortelę, atsiimant prizą turės būti pateiktas pirkimo kvitas (čekis), kaip žaidimo taisyklių įvykdymo įrodymas. Nutrinama žaidimo kortelė gaunama perkant 3 arba daugiau Žaidimo produktų Baltosios Varnelės krautuvėlėje.

6.6. Asmuo sutinka, kad gavus laimingą žaidimo kortelę, ji yra iškeičiama į prizą ir atiduodama parduotuvės darbuotojui kartu su pirkimo kvitu (čekiu). Asmuo laimėjęs prizą, turi jį atiduoti Baltosios Varnelės krautuvėlės darbuotojai prizo atsiėmimo metu.

ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

7.1. Laimėtojai bus renkami atsitiktiniu būdu, nutrinamų kortelių pagalba. Asmuo, įvykdęs žaidimo taisykles gauna žaidimo kortelę ir ją nutrynęs sužino ar laimėjo vieną iš žaidimo prizų.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Žaidimo prizų perdavimas:

9.1.1. 10 vnt. “KAR KAR” gertuvių, 10 vnt. “KAR KAR” ledų vafliniame puodelyje, 130 ml. (pasirinktinai vanilinis, šokoladinis arba kivinis) laimėtojai atsiims Baltosios Varnelės krautuvėlėje.

9.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

9.3. Prizai į kitus prizus ar piniginį ekvivalentą nekeičiami.

 

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2023 m. spalio 20 d. paštu adresu Šilutės pl. 33, LT-91107 Klaipėda, bei el. paštu: marketingas@klpienas.lt.

10.2. Visi raštu pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir Žaidimo dalyviams atsakymai lietuvių kalba el. paštu pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Žaidimo Organizatorius neatsako už techninius trikdžius galimus išduodant žaidimo nutrinamą kortelę. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

11.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

11.3. Žaidimo Organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.baltojivarnele.lt ir fizinėje Baltosios Varnelės krautuvėlėje

11.4. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas  www.baltojivarnele.lt. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

11.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu marketingas@klpienas.lt.

 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!